به گزارش پیک امید - محمدحسن پرآور که در !!! ت قبلی و با حکم فریدون حسنوند استاندار وقت بوشهر به عنوان معاون !!! امنیتی استاندار بوشهر منصوب شده بود   روز گذشته از این سمت استعفا کرد.

سید اسماعیل !!! نیز از نیروهای بومی و وزارت کشوری استانداری بوشهر است که مدتی مدیرکل حوزه استاندار بود و هم‌اکنون مدیرکل دفتر !!! و انتخابات است که با حفظ سمت س !!! رست معاونت !!! استانداری را هم بر عهده گرفته است.

در بخشی از حکم استاندار بوشهر برای !!! آمده است: امید است در سایه همدلی و هماهنگی با کلیه نهادها، سازمان‌های دستگاه‌های کشوری و لشکری استان در انجام وظایف محوله و تداوم خدمات صادقانه و تحقق اه !!! سازمانی موفق باشید.