همیشه اون چیزی را که داری حفظ کنید نه اون چیزی را که قراره به دست بیارید

هیچ وقت پل پشت سر خودتون را !!! اب نکنید 1%  احتمال بدید که می خوای از این پل برگردی

در پشت سر خودتون را نبندید

شاید کلیدش دست !!! ی دیگه باشه

خوش بین باشید ولی محتاط

همه خوبن و همه چیز خوبه  مگه این که خلافش ثابت بشه

قرار نیست !!! ی و جایی شما را محکوم به اعم !!! ون کنه

و اگه این باشه شما خودتون را جدا به میز قاضی خودتون ببرید

هر دستی بدی همون دست چی ؟؟؟ پس می گیری