گذرنامه‌های‌ ایرانی‌ در دوره قاجار و پهلوی +تصاویر

بعد از کشف لوحه های مذکور شمخص شد که در این اسناد، نام مسافر و تعداد همراهان، مبدا و مقصد و خط مسیر مسافر به دقت مشخص می شده و شهربان هرناحیه آن را معرفی کرده است.

در دوران متا !!! در سال ۸۶۷ میلادی گذرنامه ای از طرف !!! سلمان شهریاری از !!! ان محلی جنوب ایتالیا جهت احدی از میسیونرهای مذهبی که به شکورهای !!! ی سفر می کرده صادر شده است.

از قرن شانزدهم با گستر ارتباط و روابط !!! !!! ت ها صدور گذرنامه و مدارک سفری متداول شد، در انقلاب فرانسه و سال هزار و ۷۸۹ گذرنامه بر اساس تکیه به !!! های فردی لغو شد، لیکن بنا به ضرورت مجدداد دوباره برقرار شد.