سر گروههای محترم  گزارش فعالیت های شهرستان ها که تا تاریخ 29/9/95 به هسته تخصصی فیزیک استان  ارسال شده است  را می توانید از لینک زیر دریافت کنید . در صورتی که مواردی ارسال گردیده  ولی ثبت نشده است با سرگروه فیزیک  استان تماس بگیرید.

                                    اعلام وصول شهرستانها  29-9-95