فزیک:

به صورت عموم فزیک به چهاربخش اساسی تقسیم گردیده است که عبارت اند از فزیک کمیات, فزیک میخانیک, فزیک نوروفزیک برق که هرکدام آنرابه نوبت خودشان مطالعه مینمایم . قبل ازمطالعه نمودن هرعلم ضروری است که درباره علم مذکورمعلومات داشته باشیم  بناً مطالعات خودرا ازتعریف علم فزیک آغازمینمایم تادرمورد معلومات کافی را ازآن خود نمایم.

 

تعریف فزیک:  فزیک ازکلیمه لاتینی فیوزس یعنی فزیکای لاتینیی گرفته شده است که معنی آن طبعیت میباشد. فزیک یک شاخه ازعلوم طبیعی است که قوانین وارتباطات طبعیت را مورد مطالعه قرارمیدهد. انسانها دراثرمبارزه علیه طبعیت خدمات زیاد را انجام داده اند. بشربادانستن قوانین طبعیت قادربه آن میگردندکه طبعیت راطبق منافیع خویش تغیردهند. بنابرتشریحات فوق فزیک به آن بخش ازعلوم طبیعی گفته میشود که قوانین مربوط به عالم بی جان را مورد بررسی قرار میدهد که اصل معنی فزیک طبعیت است. علوم طبیعی به بخش های مختلف دیگر مانند فزیک, کیمیا, بیولوژی, زولوژی, استرونومی وغیره تقسیم گردیده است که هرکدام درساحه خویش مورد بررسی قرارمیگیرند.

کلیمه فزیک اولین بارتوسط ارسطو درسال های بین (322ـ  384 هـ .ق).  به شکل علم مستقل درآمده است. علمای دیگری چون گالیله, فارادی, البیرونی, نیوتن, انشتین, جیمس ژول وغیره نیز خدمات شایان را درعلم فزیک نموده اند. علم فزیک حوادث میخانیکی, حرارتی, نوری, برقی, وبرخی حوادث دیگررامورد مطالعه قرارمیدهد که همه این حوادث را حوادث فزیکی مینامند.انسان یا اشرف المخلوقات تابع ووابستگی کامل به طبعیت را نداشته بلکه به فهم خارق العاده خود طبعیت را به نفع خویش تغیرداده وازآن برای بهبود زندگی خود ودیگران کارمیگیرند.

 

http://mozaffarysangetakht. !!!