لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ،قیمتها به تومان میباشد و قیمت واحد لوله و فوم برای هر متر میباشد.

میزان درصد تخفیف بسته به !!! ید شما تا 20 درصد تخفیف متغیر است.

لوله پنج لایه 16 نیوپایپ 1475  - لوله پنج لایه 20 نیوپایپ2373 -لوله پنج لایه 25 نیوپایپ 4274 -

لوله پنج لایه 32 نیوپایپ 6263 -لوله پنج لایه 40 نیوپایپ 19282 -لوله 50 نیوپایپ 23135-

لوله پنج لایه 63 نیوپایپ 28514-

فوم لوله ای 16 نیوپایپ 325-فوم لوله ای 20نیوپایپ 380-فوم لوله ای25 نیوپایپ 470-

فوم لوله ای 32 نیوپایپ 550- فوم لوله ای 40نیوپایپ740-فوم لوله ای 50 نیوپایپ 940-فوم 63 نیوپایپ 1430-

بست لوله 16 نیوپایپ92-بست لوله 20 نیوپایپ 86-بست لوله 25 نیوپایپ 98-بست لوله 32 نیوپایپ 145-

بست زوج لوله 16 نیوپایپ 205- بست خاردار لوله 16 نیوپایپ 46-

د !!! وش پایه بلند پلاستیکی آبی 1/2 نیوپایپ  279- د !!! وش پلاستیکی پایه بلند قرمز1/2نیوپایپ 279-

د !!! وش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4 نیوپایپ  279- د !!! وش پلاستیکی پایه بلند قرمز3/4نیوپایپ 279-

د !!! وش پایه بلند پلاستیکی آبی1 اینچ نیوپایپ 279- د !!! وش پلاستیکی پایه بلند قرمز1اینچ نیوپایپ 279-

صفحه نصب تک 63 نیوپایپ 320-صفحه نصب زوج 153 نیوپایپ 655-صفحه نصب زوج280 نیوپایپ 960-

صفحه نصب رادیاتور 500 نیوپایپ 2075-

کلکتور(2b(1/2*3/4  نیوپایپ 14320                  کلکتور(3b(1/2*3/4  نیوپایپ 21470

 کلکتور(4b(1/2*3/4  نیوپایپ31530                  کلکتور(5b(1/2*3/4  نیوپایپ 37425

کلکتور(2b(1*1/2     نیوپایپ 18815                 کلکتور(3b(1*1/2     نیوپایپ 25300

کلکتور(4b(1*1/2     نیوپایپ 33570                  کلکتور(5b(1*1/2     نیوپایپ 41520

کلکتور(6b(1*1/2     نیوپایپ 48810                  کلکتور(7b(1*1/2     نیوپایپ 59755

کلکتور(8b(1*1/2     نیوپایپ63810                   کلکتور(9b(1*1/2     نیوپایپ 74650

کلکتور(10b(1*1/2   نیوپایپ 82250

جعبه کلکتور45×45 نیوپایپ 50365                    جعبه کلکتور65×45 نیوپایپ 65700

جعبه کلکتور 95×45 نیوپایپ 91410                    جعبه کلکتور45×50 نیوپایپ 52490

پایه کلکتور نیوپایپ 1705

بست کلکتور 3/4 نیوپایپ 275                           بست کلکتور3/4 طزحbنیوپایپ 93

بست کلکتور1 نیوپایپ 275                             بست کلکتور نیوپایپ فورجی 160

بست کلکتور 11/4 نیوپایپ                               بست کلکتور11/4 طرحbنیوپایپ 235

 

بوشن پرسی 16 نیوپایپ 3660                       بوشن پرسی 20 نیوپایپ 4720 

بوشن پرسی 25 نیوپایپ 7435                       بوشن پرسی 32 نیوپایپ 10145

بوشن پرسی 40 نیوپایپ 39561                      بوشن پرسی 50 نیو پایپ 64279

بوشن پرسی 63 نیوپایپ 104428

بوشن تبدیل پرسی 16×20 نیوپایپ 4130          بوشن تبدیل پرسی 16×25 نیوپایپ 5970

بوشن تبدیل پرسی 20×25 نیوپایپ 7100          بوشن تبدیل پرسی20×32 نیوپایپ 8200

بوشن تبدیل پرسی 25×32 نیوپایپ 9560          بوشن تبدیل پرسی 25×40 نیوپایپ 34656

بوشن تبدیل پرسی 32×40 نیوپایپ 37324         بوشن تبدیل پرسی 32×50 نیوپایپ 40869

بوشن تبدیل پرسی 40×50 نیوپایپ 44230         بوشن تبدیل پرسی 40×63 نیوپایپ 88096

بوشن تبدیل پرسی 50×63 نیوپایپ 93414       

زانو 90 درجه پرسی 16 نیوپایپ 5456                زانو 90 درجه پرسی 20 نیوپایپ 7530

زانو 90 درجه پرسی 25 نیوپایپ 10218              زانو 90 درجه پرسی 32 نیوپایپ 13199

زانو 90 درجه پرسی 40 نیوپایپ 54906              زانو 90 درجه پرسی 50 نیوپایپ 81462

زانو 90 درجه پرسی 63 نیوپایپ 157778

سراهی پرسی مساوی 16 نیوپایپ 5898          سراهی پرسی مساوی 20 نیوپایپ 9394

سراهی پرسی مساوی 25 نیوپایپ 15676         سراهی پرسی مساوی 32 نیوپایپ 20538

سراهی پرسی مساوی 40 نیوپایپ 74380         سراهی پرسی مساوی 50 نیوپایپ 137110

سراهی پرسی مساوی 63 نیوپایپ 205632

سراهی تبدیل پرسی16×20×16 نیوپایپ 8220    سراهی تبدیل پرسی16×16×20 نیوپایپ 6667

سراهی تبدیل پرسی20×16×20 نیوپایپ 7500    سراهی تبدیل پرسی16×20×20 نیوپایپ 9383

سراهی تبدیل پرسی16×16×25 نیوپایپ 9440    سراهی تبدیل پرسی20×16×25 نیوپایپ 10784

سراهی تبدیل پرسی25×16×25 نیوپایپ 11026  سراهی تبدیل پرسی20×20×25 نیوپایپ 12484

سراهی تبدیل پرسی25×20×25 نیوپایپ 14641  سراهی تبدیل پرسی32×16×32 نیوپایپ 16233

سراهی تبدیل پرسی32×20×32 نیوپایپ 17582  سراهی تبدیل پرسی32×25×32 نیوپایپ 19272

سراهی تبدیل پرسی25×25×32 نیوپایپ 18323  سراهی تبدیل پرسی40×20×40 نیوپایپ 64480

سراهی تبدیل پرسی40×25×40 نیوپایپ 66559  سراهی تبدیل پرسی32×32×40 نیوپایپ 63578

سراهی تبدیل پرسی40×32×40 نیوپایپ 74110  سراهی تبدیل پرسی50×25×50 نیوپایپ 86600

سراهی تبدیل پرسی50×32×50 نیوپایپ 89779  سراهی تبدیل پرسی50×40×50 نیوپایپ 96137 

زانویی صفحه دار توپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپ 7926 زانویی صفحه دار توپیچ پرسی 1/2×20 نیوپایپ 9136

 

 

 

قیمتها به تومان میباشد.