لُر نام قومی ایرانی است که در باختر و جنوب باختری ایران زندگی می‌کنند. 
زبان لری خویشاوند نزدیک زبان فارسی و به همراه فارسی از شاخه فارسی‌تبار دسته جنوب باختری زبان‌های ایرانی است.
ویژگی‌های زبان لری نشان می‌دهد که چیرگی زبان‌های ایرانی در منطقه کنونی لرستان در دیرینه‌شناسی باستان بیشتر از سوی ناحیه پارس صورت گرفته تا از سوی ناحیه ماد.
گویش‌های زبان لری نزدیک‌ترین گویش‌های ایرانی به زبان فارسی هستند.
زبان لری همانند زبان فارسی نواده‌ای از زبان پارسی میانه است و واژه‌های آن همانندی بسیاری با فارسی دارد.
ریشه زبانهای ایرانی لری (بختیاری، لکی، !!! م‌آبادی) مانند زبان فارسی به پارسی میانه(پهلوی ساسانی) و از طریق پارسی میانه به پارسی باستان (زبان هخا !!! ان) برمی‌گردد.
برخی گویش‌های زبان لری مانند لری !!! م‌آبادی نیز تحت تاثیر زبان کردی قرار گرفته‌اند.اما لرها مردمانی هستند که از نظر قومی جزئی از مردم کردبه شمار نمی‌آیند و خویشاوندی لرها با مردمان کردتبار تنها در ایرانی بودنشان است .

.زز و من .قوم لر