از روز ۴ آذر ماه که «روز جهانی رفع خشونت علیه !!! ن» نام گرفته است، تا ۱۹ آذر ماه که «روز جهانی !!! » است، کارزارهای مختلفی در جهت آگاه‌سازی و ترغیب گروه‌های مختلف در جهت انجام اقدامات عملی برای پایان دادن به خشونت علیه !!! ن و دختران در جهان انجام می‌شود.