اقتصاد ضعیف هم با کاهش میزان خودکنترلی موجب بروز رفتارهای خشن در افراد می شود؛ هم چنین برخی رفتارها که به مرور در جامعه ارزش تلقی می شوند، زمینه ساز بروز خشونت هستند.

  وقتی در جامعه ای ثروت به عنوان ارزش محسوب شود، اما شرایط مناسب برای دستی !!! به ثروت فراهم نشود، موجب بروز رفتارهای خشن در اقشار ضعیف تر می شود.

 برخی خانواده های سنتی با پذیرش این نکته که سکوت در مقابل برخورد خشن موجب حفظ آبروی خانوادگی می شود، سکوت در برابر خشونت یکی از بزرگترین خطاهای اجتماعی است؛ در حالی که در برخورد با خشونت ابتدا باید با شیوه های کدخدا !!! و ریش سفیدی در خانواده ها و در صورت ادامه یافتن از طریق قانونی پیگیری شود

 در صورت سکوت در برابر خشونت، این رفتار به صورت پنهان در جامعه باقی خواهد ماند و درنهایت با ایجاد شرایط دشوار بروز خواهد کرد.