آتش شمعده گوردوم پر پروانه یانیر

خبر آلدیم  ددیلر عشقنی اثبات  ایلیور

ددیم آز قالدی کول اولسون ؛ بو نه سودا بو نه عشق

ددیلر یانماغینان فوق عبادت ایلیور

مستی گورسن یخیلوب ؛ طعنه وروب لعن ایلمه

نه بیلورسن  ؛ او دا مستانه مناجات ایلیور

در  میخانه نی  اوپسه بیری ؛ ایراد  اتمه

بلکه  دوز نیتی وار یاری ملاقات  ایلیور