یکی از اعضای کتابخانه شهید رجایی در اقدامی عجیب و تحسین برانگیز کت !!! را که 14 سال قبل از کتابخانه به امانت گرفته بود به کتابخانه بازگشت دادند.این کتاب با عنوان" تاریخ کامل ایران " در انباری این عضو به مدت 14 سال در حبس به سر میبرد که بلا !!! ه در شهریور 93 آزاد شده و به محل اصلی خود برگردانده شد . به امید !!! تمامی کتابهایی که در این وضعیت به سر می برند.