از ی تم ورودی جدیدی ک برای وایت فمیلی (اورتن، ها !!! ر و بری وایت) طرح کرده بودند معلوم بود ک قراره ی اتفاقای جدید بیفته و ما رندی رو بیشتر تو این گروه ببینیم. تم ورودی جدیدی ک از دو اهنگ ورودی قدیم و جدید رندی و تو ادامه تم ورود وایت فمیلی ب صدا درومد! و این تیم غیر قابل توقف. اینقد رندی و وایت فمیلی هماهنگ بودن ب راینو و هیث لیتر اجازه خودنمایی ندادن و در پایان با ی ارکی او غافلگیر کننده بعد از یک دهه رندی صاحب تایتل از نوع تگ تیم میشه با !!! ی ک قرار بود ازش انتقام بگیره یعنی وایت فمیلی .

اینهم کمربندی ک ب لطف رندی ب تیمی رسید ک تشنه این نوع کمربند بودن از زمان تشکیل این گروه حالا با وجود اینکه وایت فمیلی و رندی اورتن قهرمان تگ تیم اسمکدان شدن نقشه هایی ک رندی واس وایت ها ریخته پیچیده تر و این تیم احت !!! سخته جز با ی خیانت کمربندارو از دس بدن !!!

 


 

منبع : www.instagram.com/randyorton.iran