#سروایور_سریز 2016 ؛ رندی اورتن (@randyorton) همه کار کرد !!!
تو مسابقه 5 ب 5 در سروایور سریز امسال ک تیم اسمکدان (تیم اورتن) در مقابل تیم راو قرار گرفت رندی ک تو تیم اسمکدان با بری وایتی ک خیلی سر ب سرهم گذاشته بودن تیم شده بود در حالی ک همه فک می !!! وقت نیش زدن افعی ب بری هست ولی رندی با کمک ب بری و تیم اسمکدان با س ار کی او و عامل حذف 3 نفر (براون استرومن و کریس جریکو و !!! rko روی ست رالینز) تیم اسمکدان رو ماله خود کرد!
رندی تو صحنه ا !!! هم با فداکاری مانع اسپیر خوردن بری از رومن شد و با سیستر !!! گل بری ب رینز باعث باخت تیم راو شدن.
رندی نه تنها ب بری کمک کرد و وفاداریشو نشون داد بلکه این برد باعث شد تا بری وایت تنها پیروزی مهمشو تو ی پی پر ویو بدست بیاره و البته رندی با این کار وایت فمیلی رو گروهی مهمتر از قبل کرد.
اگر کریس جریکو ک در کشور خودش قرار داشت بدست رندی حذف نمیشد قطعا طرف حذف کننده با هو خیلی زیاد مواجه میشد ولی رندی از این موضوع مستثنا بود.

-----------------------------------------------

پست های بیشتر و جدیدتر در اینستاگرام 

www.instagram.com/randyorton.iran