اسمکدان 15 نوامبر ؛ در اسمکدان این هفته ک قسمت 900 اون هم بود کاتینگ #ادج رو با میزبانی ادج داشتیم ک مهماناشم تیم اسمکدان (تیم رندی) بود.
در یک صحنه ادج ب رندی میگ ک با توجه ب شناخت قبلی ک باهم تو ی تیم ب اسمه ریتد ار کی او داشتیم برام خیلی عجیبه ک تو عضوی از وایت فمیلی شدی در حالی ک رندی کاملا مات زده بود بری گفت ک رندی جدیدی رو خواهیم دید و این افعی در سروایور سریز خطرناک خواهد بود.
در ادامه شو هم ک دی #اندرتیکر ظاهر شد و تیم اسمکدانو محکوم ب پیروزی مقابل تیم راو در سروایور سریز کرد و در پایان گفت ک تیم راو جاش تو قبر خواهد بود! سروایور سریز امسال فوق العاده دیدنیه باید دید رندی تو سروایور سریز کیارو ط !!! خودش قرار میده! .\

-----------------------------------------------

پست های بیشتر و جدیدتر در اینستاگرام 

www.instagram.com/randyorton.iran