شو اسمکدان 4 اکتبر 2016


اسمکدان لایو 4 اکتبر ؛ در ابتدای شو #بری_وایت وارد میشه برای مسابقه دادن با #کین، در اوا !!! مسابقه از صفحه نمایش سالن #رندی_اورتن وارونه ظاهر میشه و ب بری میگه ک بری جهان رو وارونه میبینه و در نومرسی راه درستو نشون میدم رندی ادامه میده میگه میتونه بهتر از بری در این بازی، بازی کنه اگ فک میکنی درنده هستی تو رینگ پیداش کن، ک کین بلند میشه و میخاد ب بری چوک اسلم بزنه و بری میره دنبال رندی و مسابقشو فا !!! کانت اوت میشه. در ب !!! تیج هم بری دنبال رندی هس ک صندلیشو میبینه و بری میخاد ببینه این تموم چیزیه ک رندی داشته ک تو این لحظه رندی در رو روی بری قفل میکنه و بری زندانی میشه و رندی میگ چ حسی داری وقتی شکارچی شکار میشه و از خدا میخاد ک بهش رحم کنه یا ن ک در ادامه بری در اون قفس شعری میخونه و انگار با یکی صحبت میکنه و میگ خیلی خوشحاله ک بازم میبیندش و میخاد ک ببردش خونه. و دستشو بگیره و بعد مدتی رندی میاد ک درو باز کنه ولی هیشکی تو اون قفس نیست انگار بری رفت!خونه!