رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمودند :

مهر و محبت !!! المؤمنین علیه السلام حسنه ایست که با انجام هیچ گناهی به آن ضرر نمیرساند 
و بغض و دشمنی با !!! المومنین علی علیه السلام گناهی است که هیچ عبادتی همراه با آن نفع نمیرساند
و هیچ حسنه ای با آن فایده ندارد گرچه همه فرائض نیز انجام داده شود.

ارشادالقلوب ج 2