روز !!! دو تیم پرسپولیس وسیاه جامگان در ورزشگاه !!! به مصاف هم خواهند رفت و انتظار می رود استقبال خوبی از این بازی شود.

اتفاقات چند روز اخیر دیگر بر !!! ی پوشیده نیست. پرسپولیس این روزها تنها تر از هر زمان دیگری است و جز !!! چهل میلیونی سرخ، هیچ یار و یاوری ندارد. در روز روشن بازیکنان پرسپولیس را با نام سربازی به اسارت می برند و !!! ی هم پاسخگو نیست... جوانمردی و مروت در میان "همه" از بین رفته و رسیدن به قهرمانی با هر روشی برای رقیبان ارجحیت یافته است.  در کل تاریخ تیمشان در حسرت جام هستند و حالا قصد دارند با ب !!! سر پرسپولیس، به هدف شوم خود برسند.

اما به این سادگی ها هم نیست. اگر آن ها امتیاز ویژه و رابطه با مسئولان را دارند، پرسپولیس هم این مردم را دارد. مردمی که در طول تاریخ پرسپولیس را از خیل حوادث به سلامت عبور دادند و اجازه ندادند احدی به عشق جاودانه شان تعرضی داشته باشد. سوت داوران را !!! یدند، پرچم کمک داوران را !!! یدند، مسئولان را !!! یدند و هزار جور فساد و تبانی !!! د تا این مردم دست از پرسپولیس بردارند اما هواداران میلیونی پرسپولیس، عاشق تر از گذشته در ورزشگاه حاضر شدند و جای سوزن انداختن هم باقی نگذاشتند.

استیل آذین را یادتان هست؟! تیمی با عنوان تیم دوم پرسپولیس ساختند، هر !!! ی که خواستند را استیل آذینی !!! د تا مردم به آن تیم روی بیاورند اما آنقدر حقیر و کوته فکر بودند که نمی دانستند نام "پرسپولیس" است که به همه اعتبار می بخشد... آن روزها اوضاع تیممان به راه نبود اما در دیدار مقابل استیل آذین به ورزشگاه رفتیم و با خون عشق نوشتیم "پرسپولیس شعبه دیگری ندارد..."

حال تیممان، عشقمان، پرسپولیسمان چشم دشمن کور خوب نتیجه می گیرد و در زمین حریفان را قلع و قمع می کند. سال گذشته خواستند با ناداوری جلویش را بگیرند که نتوانستند و امسال می خواهند با گرفتن بازیکن در راهش سنگ اندازی که مطمئن باشید بازهم نمی توانند. !!! در ابتدای برای حمایت از پرسپولیس و غلبه بر سیاه جامگان به ورزشگاه خواهیم رفت و پس از آن برای نمایش اقتدار پرسپولیسِ بزرگ به ورزشگاه خواهیم رفت و به همه نشان خواهیم داد که قدرت ما از تمام قدرت های غیر حقیقی شما بالاتر خواهد بود.

وعده ما !!! ورزشگاه !!! ، ساعت 15:15...