انقضا15دی
شارژ 5000 تومانی ایرانسل
مخصوص !!! انی ک نگرفته اند
@mci_irancell_rrightel
ارسال کد↙️
203023704
به
737459
ودریافت کد(هزینه 100 تومان)
@mci_irancell_rrightel
به ازای هر سه نفر دعوت 5000 تومان شارژ میگیرید تا سقف 200 هزار تومان
نکات مهم