✅مخصوص !!! انی ک نگرفته اند(راحت ترین سامانه شارژهمراه اول)
انقضا15اذر @mci_irancell_rrightel