برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

در مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

 

 

کارگاه آموزشی کارآفرینی در مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز به مدت 8 ساعت برگزار شد. دوره مذکور با بررسی نگرش و باورهای شرکت کنندگان در دوره در خصوص موفقیت، خلاقیت، نواوری و کارافرینی آغاز شده و در ادامه با تاکید بر اکتس !!! بودن بسیاری از ویژگیهای افکار و رفتار خلاقانه،  تمرینهای متعددی برای تقویت و پرورش مهارتهای خلاقیت اعضا اجرا شد. همچنین در خصوص کارآفرینی و طراحی !!! ب و کار های کارافرینانه آموزشهای لازم به شرکت کنندگان در دوره ارائه شد.

در پایان دوره نیز ضمن تشریح بخشهای مختلف طرح !!! ب و کار، فرمت طرح !!! ب و کار در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا به تکمیل آن جهت یک طرح پیشنهادی اقدام نمایند.

سرفصل مباحث ارائه شده در دوره مذکور عبارتند از:

–        روان شناسی موفقیت و !!! ب ثروت

–        خلاقیت و تکنیکهای آن

–        نوآوری

–        کارآفرینی

–        طرح !!! ب و کار