برگزاری کارگاه آموزشی

« ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل»

در موسسه فرهنگی دارالاکرام

 

کارگاه آموزشی ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل برای تعدادی از مددکاران و کارکنان موسسه فرهنگی دارالاکرام برگزار گردید. در کارگاه مذکور تکنیک تحلیل رفتار متقابل تشریح شده و در طی جلسه با استفاده از تمرینهای مختلف ضمن تشریح موضوع، سعی گردید شرکت کنندگان در کلاس به شناخت قابل توجهی از ویژگیهای شخصیتی خویش دست یافته و تمرینهایی جهت بهبود ارتباطات اجرا نمایند.