برگزاری کارگاه آموزشی تفکر سیستمی

در  سازمان منطقه آزاد پتروشیمی (بندر ماهشهر)

 

 

کارگاه آموزشی تفکر سیستمی برای تعدادی از کارشناسان و س !!! رستان سازمان منطقه آزاد پتروشیمی بندر ماهشهر بمدت 16 ساعت برگزار شد.

 

در دوره مذکور موضوعات ذیل ارائه شد:

  • ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی
  • تفاوتهای روشهای سیستمی و غیرسیستمی در برخورد با مسائل
  • اصول و قواعد تفکر سیستمی
  • کاربرد تفکر سیستمی در تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی
  • کاربرد تفکر سیستمی در ایجاد سینرژی در سازمان
  • روش بررسی مسائل سازمانی با تفکر سیستمی

نکته قابل توجه در برگزاری کارگاه مذکور تکمیل و بروز رسانی کاربرگهای تمرین تفکر سیستمی بود. با استفاده ازمجموعه 20 صفحه ای کاربرگها، پس از طرح هر یک موضوعات، فرصتی جهت تمرین موضوع جدید، و سپس ارائه آنها به جمع و بحث گروهی اختصاص می یافت که باعث افزایش کارائی آموزشی کارگاه گردید.

 

همچنین جهت کاربردی نمودن مباحث مطروحه، با محوریت طرح مسائل سازمانی و تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه را !!! ارهای سیستمی، بحث گروهی انجام شد.