برگزاری کارگاه آموزشی س !!! رستی و مدیریت  افراد

در شرکت ای !!! و

 

 

کارگاه آموزشی س !!! رستی و مدیریت  افراد برای تعدادی از س !!! رستان سطوح عملیاتی شرکت ای !!! و برگزار شد.

در این دوره در راستای تقویت مهارتهای ادراکی و انسانی س !!! رستان، مباحث مختلفی مطرح و متناسب با موضوعات ارائه شده، کارهای عملی و انجام تستها مورد توجه قرار گرفت. همچنین با توجه به نظرسنجی انجام گرفته در ابتدای دوره مشخص گردید چالش و انتظار اکثریت شرکت کنندگان در دوره، بهبود مهارتهای ارتباطی با افراد زیرمجموعه، همرده ها، و فرادستان می باشد. لذا با تمرکز بر بهبود ارتباطات، تکنیکهای کاربردی مختلفی در طول دوره آموزش داده شده و تمرینات عملی متناسب با آنها اجرا شد.

 

 

همچنین در دوره مذکور مباحثی در خصوص برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت در سازمان، انگیزش، هدایت و !!! ی، ارتباطات، گروه و تیم، تصمیم گیری و حل مسئله، و خلاقیت و نوآوری در سازمان مطرح شد.