همگام با صدای اذان از حسینیه ارشاد میرسم دفتر...هنوز گلهای دوخته شده روی این سجاده بوی بهشت میدن

لوردراپه رو میکشم بالا، فضای 360 درجه شیشه ی دفتر و صحنه ی فوق العاده ی طلوع خورشید...

خورشیدی که نرم نرم بالا میاد و اشکی که گرم گرم میریزه ...