هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید،
به !!! انی فکر کنید که قادر به تکلّم نیستند .

قبل از اینکه بخواهید از مزّه ی غذای تان شکایت کنید،
به !!! ی فکر کنید که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.

قبل از اینکه از همسرتان شکایت کنید،
به !!! ی فکر کنید که برای داشتن یک همدم،
به درگاه خدا زاری می کند.

امروز پیش از آنکه از زندگی تان شکایت کنید،
به !!! ی فکر کنید که خیلی زود هنگام،
از دنیا رفته است.

قبل از آنکه از فرزندان تان شکایت کنید،
به !!! ی فکر کنید که آرزوی بچّه دار شدن دارد،
امّا عقیم است.

قبل از آنکه شکایت کنید که چرا !!! ی،
خانه تان را تمیز نکرده یا جارو نزده،
به آدم هایی فکر کنید که مجبورند شب را در خیابان بخوابند.

پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنید،
به !!! ی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند.

و پیش از آنکه از شغل تان خسته شوید،
و از آن شکایت کنید،
به افراد بیکار و ناتوان،
و !!! انی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند،
فکر کنید.

زندگی یک نعمت است ...
از آن لذّت ببرید ...

آنرا جشن بگیرید، ...
و ادامه اش دهید ...