تمام رؤیاهای من
خاطره‌های من
در زمانی همیشه
از آن تو بوده‌اند
حاشا نکن
دلم برایت تنگ می‌شود
حتی اگر خاطره‌ای از دلتنگی
مثل اشک از من ندیده باشی
حتی اگر هرگز به خانه بازنگردی
و آن لحظة دیداری که می‌گفتی
هرگز اتفاق نیافتد