کرد یعنی !!! وش کاوه

کرد یعنی نسیم پاوه

کرد یعنی فرزند آرش

کرد یعنی خون سیاوش

کرد یعنی نیزه بر ضحاک

کرد یعنی سوار بی باک

کرد یعنی نیای کوروش

کرد یعنی ندای زرتشت

کرد یعنی پناه فرهاد

کرد یعنی ناله و فریاد

کرد یعنی داد افریدون

کرد یعنی !!! ی پر خون

کرد یعنی شیر دالاهو

کرد یعنی هژبر شاهو

کرد یعنی شاه هورامان

کرد یعنی !!! وش سیروان

کرد یعنی سوار کلهر

کرد یعنی نگین و در

کرد یعنی بال قلاجه

کرد یعنی داغ حلبچه
کرد یعنی ناله شکینه

کرد یعنی آهی در !!!

کرد یعنی بابک !!! م دین

کرد یعنی اهور زرین

کرد یعنی استوار چون کوه


کرد یعنی درفش شکوه

کرد یعنی فرزند ماد

کرد یعنی شیرین و فرهاد

کرد یعنی نام کردستان

کرد یعنی فرزند کردستـــــــــان

کرد یعنی ابو مسلم مکران

کرد یعنی گارد جاویدان

کردیعنی شمشیر صلاح الدین

کرد یعنی صلابت بیستون

کرد یعنی شجاعت آریو برزین

کرد یعنی سرزمین دیرین

کرد یعنی  تاریخ ایران

کرد یعنی افتخار دلیران

کرد یعنی زخم خورده درعشق

کرد یعنی پایداری در عشق

کرد یعنی نکیسا و باربد

کرد یعنی بامشاد و دیو بند

کرد یعنی ........