تمام شرکت‌های سهامی خاص باید سالی یک بار و در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده (معمولاً ۴ ماه اول سال) نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه و تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود تشکیل جلسه دهند:

  • تصویب ترا !!! مه و حساب سود و زیان سال مالی قبل
  • با توجه به انتخاب بازرسین برای مدت یک سال مالی و سپری شدن آن، انتخاب بازرس و همچنین تعیین رو !!! مه‌ کثیرالانتشار نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
  • در بسیاری از موارد انتخاب اعضاء هیئت مدیره نیز که هر دو سال یکبار صورت می‌پذیرد در این مجمع انجام می‌شود.