وضعیت برونی
وضعیت درونیفرصتهاتهدیدات
نقاط قوت

استراتزیهای
soاستراتزیهای
st

نقاط ضعف

استراتزیهای
woاستراتزیهای
wt