فراخوان عمومی به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح استانها میرساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اه !!! صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخصهای مقرر و مندرج در سایت ir.tpo.www درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1395 طی بیستمین سالروز ملی صادرات می باشد. لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استانها که مایل به شرکت در این رقابت استانی میباشند درخواست میگردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند: 1 -مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس ir.tpo.www بخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1395 ( 2 -مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی 3 -ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نرم افزار نمونش به آدرس ir.tpo.nemoonesh://http حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 20/6/1395 4 -تحویل اصل و مدارک و مستندات از تاریخ 1/6/1395 حداکثر تا پایان وقت اداری 28/6/1395 و دریافت کُد رهگیری به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1395 مستقر در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها (معاونت توسعه تجارت خارجی/ امور بازرگانی) * دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد. * متقاضیان شرکت در فرآیند فوق می بایست جهت !!! ب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت توسعه تجارت خارجی/ امور بازرگانی) تماس بگیرند. ਩ ا ی سال ষࣇخاب ໋චیده اণتا ୀ ندگانඅ౶ ١٣٩۵ భصا