درجلسه سوم ابتدا ارزی !!! صورت می گیرد

که شامل :

1.     ارزی !!! تکلیف خانگی

2.     ارزی !!! افسردگی و اضطراب

3.     ارزی !!! میزان تمایل به خودکشی از جلسه قبل تا جلسه فعلی انجام شد.

سپس مداخلات رفتاری و شناختی را به ترتیب زیر انجام شدند:

✅مداخلات رفتاری

مهارتهای جرأتمندی در جلسات را آموزش دادیم. تماس های اجتماعی مثبت را افزایش داده و شبکه حمایتی در روابط خود تشکیل دهد. خود پاداش دهی را ارزی !!! نموده

و مهارت های حل مسئله را به بیمار می آموزیم به شکل زیر: 1

1.     مشکلی را که باید حل شود شناسایی کنید.

2.     سود و زیان حل مسئله را امتحان کنید.

3.     تمام منابع و اطلاعات موجود را فهرست کنید.

4.     تمام راه حل های ممکن را بدون ارزی !!! هیچکدام از آنها در نظر بگیرید. 5

5.     راه حلها را از مطلوب ترین تا کم اهمیت ترین راه حل طبقه بندی کنید.

6.     برمبنای بهترین راه حل برنامه ای برای عملکرد وضع کنید.

7.     برای گام های اولیه برنامه ریزی کنید.

8.     پاداش را ارزی !!! کنید.

9.    در برنامه هایتان در صورت !!! وم تجدید نظر کنید.

10.به خودتان برای انجام مراحل پاداش دهید.

مداخلات شناختی :

مداخلات شناختی نحوه استفاده از ثبت روزانه افکار خودآیند ناکارآمد را به مراجع آموزش می دهیم.

از تکنیک های شناختی ویژه برای کمک به بیمار جهت به چالش کشاندن افکار خودآیند منفی شان استفاده می کنیم. سپس فرضهای اساسی بنیادی را شناسایی کرده و به چالش می کشیم.

✅تکلیف خانگی

1.     بیمار را به ثبت روزنه افکار خودآیند ناکارآمد ترغیب و تشویق می کنید.

2.     تکنیک های شناختی ویژه ای از جمله مقیاس درجه بندی ناراحتی ذهنی  (sud)را برای تشخیص و به چالش کشیدن افکار خودآیند و فرض های بیمار معین می کنیم.

3.     بیمار را به ادامه انجام تکالیف درجه بندی شده , آموزش مهارتهای اجتماعی, برنامه پاداش و برنامه فعالیت , حل مسئله ترغیب کنید.