جلسه دوم : آماده شدن برای درمان
در جلسه دوم درمان بیمار را از تشخیص آگاه کرده و فهرستی از اه !!! درمانی را تهیه نمودیم. سپس بیمار را در مجموع با اطلاعاتی درباره افسردگی یا درباره شناختی- رفتاری آشنا کرده و تکلیف جلسه قبل را بررسی کردیم.
در ادامه مداخلات رفتاری و شناختی را به ترتیب زیر انجام شدند:
✅مداخلات رفتاری:
اه !!! رفتاری را مشخص کردیم (کمبودها و افراط های رفتاری).
بیمار را به کاهش نشخوار فکری و رفتارهای منفعل\غیراجتماعی تشویق نمودیم.
در مورد بی خو !!! ، ارزی !!! و مداخله را انجام شد به این معنی که مراجع بایستی :
1- در وقت معینی خو !!! ده و در وقت معینی بیدار شود.
2- از تختخواب خود فقط برای خواب استفاده کند (برای اوقات خستگی ، دلمشغولی برای نگرانی و .... استفاده نشود).
3-برای خو !!! دن تلاش نکند (این کار فقط بر خستگی فرد می افزاید).
4-افکار خودآیند منفی خود را نوشته و با آنها چالش کند.
✅مداخلات شناختی:
1-  ارتباط بین افکار خودآیند و احساسات را به روشن کرده و بیمار را در طبقه بندی افکار خودآیند تحریف شده آموزش می دهیم.
2-  طی جلسه افکار خودآیند را شناسایی کرده و به چالش می کشیم.
3-  قرارداد عدم خودکشی را منعقد می کنیم.
4-  افکار خودآیند منفی را به چالش می کشیم.
✅تکلیف خانگی:
از بیمار می خواهیم افکار و خلقش را ثبت کرده  و افکار خودآیند را طبقه بندی کند. برنامه ریزی پاداش معطوف به خود و برنامه ریزی فعالیت را شروع کند. خود پاداش دهی را افزایش دهد و تکلیف درجه بندی شده معین را به کار بگیرد.