به تازگی در سطح روستای سعید آباد !!! ین اداره برق که اقدام به نوشتن کنتور برق می کنند و طبق قبوضی که در ذیل مشاهده می نمایید قیمت نرخ مصرفی قبوض بصورت ساده و تنها با یک امضا و بصورت دلخواه درج شده است و چنان که در قبوض یک از اهالی روستا که در اختیارمان گذاشته دقت نمایید تنها برای فقط دو ماه کار کرد برق 1220000 ریال معادل صدو بیست هزار تومان درج شده است که بعدا این مبلغ قبض بنا به اظهار هم روستایی عزیزمان به علت اشتباه !!! نویسنده قبوض برق تبدیل به 600000 هزار ریال ، شصت هزار تومان گردیده است که در این قضیه عقل چنین حکم می کند که تمام قبوض صادره از طرف ناحیه مربوطه دیمی می باشد و بر اساس عد !!! نوشته نمی شود ، لذا از دهیاری و شورای های محترم تقاضای رسیدگی به این مساله گرانی تمام قبوضی را داریم که غریبانگیر قشر ضعیف روستا نشین شده است که باید متحمل چنین نرخ های سنگینی باشند که در گذشته چنین نبوده است.

 

p !!! o_2016-12-11_10-37-35.jpg