بسمه تعالی

خبرها در سطح روستای عزیزمان حکایت از ن !!! یتی مردم از نابسامانی شوراها و عدم توجه به مشکلات روستا  اعم از آب آشامیدنی ، مشکلات تحصیلی ، بهداشتی و غیره  که روز به روز بصورت فزاینده در حال افزایش هست  را دارد لذا از مسولین مربوطه چه در سطح روستا و شهرستان تقاضای رسیدگی جهت حل این بحرانی را داریم که واقعا توان را از مردم در هر لحاظ سلب نموده است. ضمنا از اقدامات فداکارانه و تحسین برانگیزه !!! عزیز روستای سعید آباد حاج آقای صدری که زحمات متعددی را در خصوص پیشرفت و آبادانی سعید آباد متحمل شده اند ، نهایت تقدیر و تشکر را داربم.

 

1395/08/12   زمانی