پیوند نیروهای اجتماعی و فعلان اقتصادی با صاحبان قدرت !!! امری که در فضای جامعه ایران ،ارتباط بلوک قدرت با یکدیگر با نوعی سوء زن و نگاه منفی همراه است.این قضیه در کشورهای آسیاس جنوب شرقی ،ژاپن و اروپا و !!! کمتر وجود دارد.در ایران معمولا رسم بر این است که بدون تحقیق و استفاده از داده های مستند هرگونه ارتباط -که ضرورت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است با سوء زن و اتهام نگریسته شود!

امری که باید به درستی و نادرستی و یا اخلاقی و یا غیر اخلاقی و روا و ناروا بودن آن !!! شید و از جنبه های مختلف قانونی مورد واکاوی قرار گیرد، ارتباط و پیوند با نیروهای !!! و صاحبان قدرت به خودی خود امری ناروا نمی باشد و زمانی که با استفاده از خلاء های قانونی ، حقی از فرد و یا گروهی دیگر پایمال گردد، آنگاه این امر ناروا و غیر اخلاقی خواهد بود.
موضوع ارائه شده شاید سرآغاز پیدایش موضوعی از تحقیقات آکادمیک !!! ی باشد با موضوع " اقتصاد !!! و رابطه نهادها و صاحبان قدرت !!! با نیروهای اجتماعی و فعالان اقتصادی" موضوع پیش رو موضوعی بنیادی برای تغیرات ژرف اقتصادی در منطقه می باشد که می تواند مورد توجه قرار گیرد.