با توجه مذاکرات اولیه در مورد ساخت نماد تندیس پیکره شاعر عارف و وارسته ترکمن " مختومقلی فراغی " در صورت توافق گروه تولیدی یادمانٰ بزرگترین تولید کننده تندیس و یادمام های شعرا و مفا !!! ایرانی و !!! ی اقدام به ساخت آن خواهند نمود.
امید است با حمایت های هم استانی ها و فرهنگ دوستان عزیز این امر استمرار پیدا نماید.