رچلک : یعنی ریشه  این واژه هم لری وهم لکی است . البته معادل دیگری در لکی دارد  . بنآوه  : یعنی پی معادل آن درفارسی کلمه ی بنیاد است .
داوآر  : چادر سیاه عشایرکه از موی بزبه دست هنرمند وتوانای !!! ن ایل بافته میشود .
چیت  : حصیری که در اطراف چادر سیاه برای جلوگیری ازوارد شدن حیوانات اهلی و وحشی زده میشود .
تیلا  : چوبهایی ازجنس بلوط تقریبا به طول یک و نیم متربرای محکم نگه داشتن حصیر یا همان حصار اطراف چادر سیاه .