صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد  تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید 

امثال تائب هم می توانند اراذل اوباش باشند و این کاری ندارد چهل روز همت و تلاش می خواهد و چهل روز رعب و وحشتی می خواهد در دل مردم انداختن اما اینها برع هستند 

چهل روز ریاضت کشیده اند و چله گرفته اند و شب و روز با و روزه و سحرخیزی و همت و تلاش در راه حافظ و قرآن و انجیل و تورات خود را مفید و موثر کرده اند 

پس همه مدیون چنین انسانهائی هستند و آنها هم فقط حمایت و همکاری می خواهند توجه و عنایت می خواهند برای پیشرفت و رشد و شکوفائی 

پس اگر دین خودمان را به فداکاران ادا نکنیم باعث بسیاری از بدبختیها خواهیم بود خداوند از جاهائیکه متوجه نشویم به ما ضربه خواهد زد 

پس می توانیم جلوی خیلی از ضربه ها و فشارها را بگیریم با حمایت و همکاری از فداکاران با توجه و عنایت به امثال تائب پس دریغ نورزیم تا خداوندهم دریغ نورزد 

امثال تائب که برای جامعه سعادت و خوشبختی می خواهند یار و یاور می خواهند حامی و پشتیبان می خواهند پس پشت آنها را خالی نکنیم که پشت خودمان خالی می شود 

دین فداکاران حمایت و همکاریست پس جوانمردانه ادا کنیم 

دین نیکوکاران عنایت و توجه است پس عاشقانه ادا کنیم و همدیگر را با فداکاری و حمایت و همکاری در قالبی بسیار زیبا و قشنگ سرافراز و سربلند نمائیم

خداوند را زیبا و دلنشین از خودمان خشنود و راضی کنیم فداکاران یاران واقعی خداوند محسوب می شوند آنها عزیز پروردگار هستند چون برای مردم آرامش خودشان را برهم می زنند  

امثال تائب می دانند که بدی و اراذل اوباشی عاقبت ندارد و هیچ خیر و برکتی در این راه نیست حتی اگر سالها خوش باشی باز ارزش ندارد خشم و نفرت مردم ارزش ندارد 

و برع اگر در راه صداقت و ایمان سالها سختی و عذاب باشد اما همان قلبهای شاد مردم ارزش دارد خشنودی خدا و مردم ارزش فراوانی دارد