عشق و علاقه مردم به خیریه و قرض الحسنه برای من بسیار ارزشمند است برای من که بهترین روزهای عمر خودم را و بهترین دار و ندار خودم را وقف خیریه و قرض الحسنه کرده ام 

همین عشق و علاقه مردم و توجه و عنایت آنهاست که مرا با همه سختیها و نقاط ضعفها مقاوم و پایدار در صخا کرده است و من با عشق و علاقه ادامه می دهم تا به اه بلند خودم برسم 

علاقه مردم به قرض الحسنه زیاد است و صخا هم بهترین نوع قرض الحسنه را ارائه نموده است پس باید همه علاقمندان به امور خیریه و قرض الحسنه در جهان از وجود تائب و صخا باخبر شوند 

همه امکانات و تلاشهای خودم را بکار می گیرم تا بزرگترین نیکوکاران و خیرین و ثروتمندان و دانشمندان معروف و مشهور جهان را به صخا دعوت کنم 

این همت و تلاش باید توسط همه شما خوانندگان و نویسندگان و شاعران و همه و همه حمایت و پشتیبانی شود یک حرکت و یک ایده ناب و بسیار خوب و ارزشمند که واجب و ا امی است 

تائب همه شما عزیزان را به تبلیغ و تشویق و حمایت و همکاری از قرض الحسنه و خیریه اجبار می کند چون سعادت و خوشبختی در کار است 

این علاقه و عشق مردم به خیریه و قرض الحسنه در صخا نشان داده شود چون تائب در صخا عشق خودش را به قرض الحسنه از همه بیشتر نشان داده است و شبانه روز برای موفقیت و پیروزی قرض الحسنه دعا و آرزوهای خیر دارد و همه قدرت و توانش را در صخا بکار گرفته است و تنها ی است که از قدرت نویسندگی و اشعارش برای قرض الحسنه و خیریه تبلیغ جهانی دارد 

پس شایسته و لایق بهترین توجهات است 

تائب تنها ی است که همه جوانمردان جهان را در صخا می خواهد چون یک ایده ناب برای همه روستاهای جهان می باشد 

مشکل امروز روستاهای ما عدم وجود یک مجموعه خیریه و قرض الحسنه همچون صخاست برای همین میل مردم از روستاها به ا بیشتر می باشد 

و صخا می تواند با پشتیبانی از امکانات رفاهی روستا مردم را از مهاجرت به ا مانع شود اما صخا باید از سوی افراد توانا حمایت شود تا با قدرت و قوت اه خودش را به پیش ببرد 

و یا حداقل انی باشند که جلوی ضدهمکاریها را بگیرند و مانع ضدهمکاری ها باشند 

چون ضدهمکاریها چهره امثال تائب و صخا را زشت می کنند و این بسیار مهم است که تائب اینهمه تاکید دارد و همت و تلاش می کند و واقعا هم حیف است 

ما در صخا سی درصد معوقات داشتیم که در اوج فعالیت و فداکاری اذیت و آزار می شدیم و متهم به اذیت و آزار می شویم پس در جهان به این بزرگی که با یک پولدار و یک ابرمیلیاردر مشکلات ما حل می شود چرا که نه اینهمه توانا در جهان داریم وقتی با یک نفرشان حل می شویم پس چرا داستان صخا را به گوش نیکوکاران قدرتمند دنیا نرسانیم 

عده ای بخاطر معوقات و ضدهمکاریها از ما با وجود یک دنیا عشق و ایمان بیزار می شوند گناه این کار به عهده چه انی می تواند باشد 

نباید ثروتمندان و دانشمندان با توجه به دعوت امثال تائب با بی توجهی و بی تفاوتی علاقه مردم را تحت تاثیر قرار بدهند حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد