دشمنانی هستند که آگاهانه و از روی عمد و بی باکانه تبر بر ریشه فداکاران و جوانمردان می زنند چون آنها را مانعی برای خودشان می بینند و دستشان رو می شود 

برادران یوسف گفتند همه نگاه پدرمان به یوسف است پس یوسف را بکشیم و یا بدیاری دور بیفکنیم تا نگاه پدر به سمت و سوی ما باشد غافل از اینکه هم یوسف و هم خودشان را از آن نگاه ویژه محروم د و پدر را هم بیمار و ناتوان ساختند پس آگاهانه تبر بر ریشه می زنند 

دوستان نا آگاه هم که با تبلیغات مسموم دشمنان و ضدهمکاری آب در آسیاب دشمن می ریزند 

انسانهای جوانمرد با دو خطر بزرگ مواجه و درگیر هستند همیشه همینطور بوده است که باید زیاد مطالعه و بررسی شود دشمنان آگاه و دوستان نا آگاه اینها دو خطر بزرگ هستند 

که مانع و سد راه نیکوکاران و دلسوزان می باشند و از جاری شدن خوب و سودمند مانع می شوند 

تائب هم که س رست یک کار خیرخواهانه و انساندوستانه است همیشه از دشمنان آگاه که با شب نشینی های ناجوانمردانه خودشان و نقشه های خصمانه و توطئه های بی انصافانه مانع رشد این انسان خیرخواه و دلسوز بوده اند و از دوستان نا آگاه که حرفهای بیهوده و پوچ آن دشمنان را قبول کرده اند و بدون مطالعه و بررسی از قول دیگران قبول نموده اند و نتیجه ضدهمکاریها می باشد 

ضدهمکاریهائی که برای هر مجموعه ای سم خطرناک و کشنده است لذا تائب در سراسر جهان از نیکوکاران برای پیشرفت ایده خودش حمایت و همکاری می خواهد 

تا با جذب و جلب انسانهای توانا ایده خوبش را جهانی کند و همه روستاهای جهان را گلستان کند و همه را به سعادت و خوشبختی برساند 

صخا یک ایده بسیار خوب و عالی برای همه روستاهای جهان می باشد 

به شرط آنکه دانشمندان و ثروتمندان همان روستا قدرشناس فعالیت و فداکاری یک انسان باغیرت همچون تائب باشند 

درهمه روستاها مشکل ضدهمکاری وجود دارد پس از یک ایده ناب همچون صخا و یک انسان فداکار همچون تائب همه مردم در همه جهان باید حمایت و همکاری کنند تا فداکاری همچون تائب راحت و آسان به موفقیت برسد پس مشتاقانه تائب در صخا منتظر حمایت و همکاری مردم از سراسر جهان می باشد تا ایده اش در همه روستاهای جهان به ثمر بنشیند 

و مثل بسیاری از فداکاران و کارآفریننان مظلومانه پایمال نشود و ناجوانمردانه از میدان صداقت و ایمان بدر نرود بلکه مفید و موثر باشد با خدمات راحت و آسان

و این امکان پذیر نیست مگر با توجه و عنایت و حمایت و همکاری در خور و شان یک فداکار 

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد  تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید