تمام نیرو و انرژی خویش را بکار بگیریم و بی نهایت همت و تلاش کنیم بعد از آن خداوند خودش راهها را برای ما می گشاید اما حرکت واجب و ا امی است 

چون ان که همگی مظلومانه و معصومانه زحمت کشیدند و با تمام قوا به یاری خداوند برخواستند و هرگز شکوه و گلایه ای نداشتند تا اینکه به وقتش خداوند کمک کرد و پیروز شدند 

ما بدون هیچ زحمتی و با هزاران اشتباه و خطای خود و اطرافیان از خداوند کمک و پشتیبانی می خواهیم طبیعتا این اتفاق هرگز نخواهد افتاد جوامعی که شاهد پیشرفت و رشد و شکوفائیشان هستیم و درناز و نعمت زندگی می کنند هوای همدیگر رادارند وسایل رفاه و آسایش هم را فراهم می نمایند 

در بهبود وضعیت زندگی یکدیگر همت و تلاش می کنند دروغ نمی گویند غیبت و تهمت ندارند جوسازی و سم پاشی نمی کنند هوای کارآفرین خودشان را دارند 

از کارخوب و انسان خوب لذت می برند و ی جرات جوروجفا به یکدیگر را ندارد ی جرات ظلم و ستم را ندارد اما ما در اینجا شاهد ظلم و ستم های فراوانی هستیم 

اینجا شاهد ناسپاسیهای فراوان هستیم و بی فرهنگی در ما موج می زند خیلی راحت کارآفرینان را اذیت و آزار می کنیم خیلی راحت انسانهای خوب را پایمال و لگدکوب می کنیم 

با وجود هزاران عیب و ایراد از خداوند هم کمک می خواهیم و این هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه خودمان را درست کنیم و هوای خوبان را داشته باشیم خوبان را هرگز متهم نکنیم 

حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد و مواظب و مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم تا خداوند در های خیر و برکت را بروی ما بگشاید 

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد  تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید 

همه توان خود را بکارببریم و با فداکاران و جوانمردان مهربان و یکدل باشیم انی که همچون تائب صاحب یک ایده گره گشا و نان رسان هستند مبادا با چنین افرادی ضدهمکاری کنیم 

انی همچون تائب که می توانند از همه دنیا مردم را صاحب خیر و برکت کنند و نظرها را خیلی راحت جذب و جلب صخا کنند و همه را به نان و نوا برسانند 

پس درتبلیغ و تشویق امثال تائب با یک ایده نان رسان و مشکل گشا کوشا باشید امثال تائب فداکار فقط حمایت و همکاری می خواهند تا اه شان به ثمر بنشیند