[forwarded from sakha]

هرگز انتظار نداشته باشیم که فعالیت و فداکاری بدون حمایت و همکاری زیبا و دلچسب باشد بدون حمایت و همکاری بی عیب و نقص باشد 


من این مهم را امتحان کرده ام و نتیجه های خوب و شیرینی نداشته است اما همین فعالیت و فداکاری تائب یعنی صخا کافی بود یک ابرمیلیاردر و یک پولدار را برای حمایت و همکاری از هرکجای این دنیا جذب و جلب می کرد آنوقت این فداکاری دلچسب و زیبا می شد 


و آنهائی که بخاطر ضدهمکاری و بی گناه دچار سوء تفاهم و سوء ظن شدند و همه خوبیها و توانائیهای تائب را زیر سوال بردند و تائب را در اوج صداقت و ایمان و در اوج جوانمردی و ایثار متهم نمودند هرگز این اتفاق نمی افتاد پس حمایت و همکاری تا این حد باارزش و پربهاست 


اگر حمایت و همکاری خداوند در آ ین لحظات اتفاق نمی افتاد آنوقت حضرت موسی با آنهمه عظمت و قدرت مغلوب و خوار می شد و هیچ کاری نمی شد انجام داد و سرش ته می شد 


اگر حمایت و همکاری خداوند نبود هیچ یک از ان نمی توانستند حرفی برای گفتن داشته باشند جائی که ان به حمایت و همکاری نیاز مبرم داشتند پس امثال تائب هزاران برابر نیاز دارند 


ارزش حمایت و همکاری از همه چیز و ازهمه بیشتر است پس باید روزبروز به اهمیت این بیت تائب بیشتر پی ببریم و هوشیارتر و بیدارتر عمل کنیم و مسئولیت بیشتری را احساس کنیم 


صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد  تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید 


کار تائب با همه کارهای دنیا فرق دارد تائب با همه فرق دارد تائب یک ایده خوب برای همه روستاهای جهان دارد و ازهمه بیشتر نیاز به حمایت و همکاری و عنایت و توجه دارد و اینجا وظیفه دانشمندان و ثروتمندان بیشتر است چون این کار به آنها بیشتر نیاز دارد 


سوء تفاهم ها و سوء ظن ها نسبت به انسانهای خیرخواه و دلسوز و کارهای خیرخواهانه بیشتر است چون توقعات و انتظارات بیشتر است پس وظیفه ها سنگین تر است 


برای همین تائب از همه بیشتر همت و تلاش می کند از همه بیشتر فعالیت و فداکاری دارد از همه لحظه ها استفاده می کند دعا و آرزوهای بهتر و بیشتری نسبت به سایرین دارد 


و این طبیعی است شما هم اگر جای یک عارف و عاشق بنام تائب بودید از همه قدرت و توان نویسندگی و اشعارتان استفاده می کردید تا به هدف والا و نیت خالص خودتان برسید 


این یک چراغ عرفانی است و یک تنور گرم است که امید دل دردمندان می باشد و دلسوزی بیشتری را طالب است اینجا خداوند بیشتر توجه و عنایت دارد چون از همه جا گره گشا تر است اینجا قرض الحسنه است و چشم و امید بسیاری از مردم به این در دوخته شده است 


اینجا باید از همه جا بهتر و بالاتر باشد امکاناتش وسیع تر باشد حمایت و همکاریش بیشتر باشد تا راحت و آسان خدمات ارائه بدهد 


خواب قرض الحسنه و خیریه صخا را دانشمندان و ثروتمندان باید بیشتر ببینند و در فکر و شه صخا باشند تا خداوند بعد از درهای رحمت در های خیر و برکتش را هم باز نماید 


اینجا ضدهمکاری و گلایه و سرزنش باید کمتر باشد و یا اصلا نباشد چون اینجا معجزه علم و عرفان است و مهم است اینجا با ضدهمکاری و بی تفاوتی قلب خیلی از عزیزان می شکند 


اینجا با ضدهمکاری غرور یک عارف و عاشق و شاعر و نویسنده می شکند اینجا با ضدهمکاری حق بسیاری از عزیزان ضایع و تباه می شود