من عاشق قرض الحسنه و خیریه هستم و دوست دارم صخا در جهان حرف اول را بزند و از آنجا که عارف و عاشق و شاعر و نویسنده هستم پس این امیدواری در من از همه جهانیان بیشتر است 

من عارف هستم پس همه جهانیان را با سخنان عرفانی و از هردین و آئینی به صخا دعوت تا توجه و عنایت داشته باشند 

من عاشقم و یک عاشق همه را ی ان دوست دارد و همه را می بخشد همچون یوسف که برادران یوسف و ذلیخا و همه دشمنانش را به وقت توانائی بخشید چون دل عاشق دریاست و با هیچ ی مشکلی ندارد و همه را در راه پیشرفت و رشد و شکوفائی می خواهد 

من شاعر هستم و همه شاعران را دوست دارم و اشعار و مقالات همه را مطالعه و بررسی کرده ام چون شبانه روزی سه ساعت خو دم پس همه آنها را مطالعه کرده ام و آنها هم باید جواب خوبی تائب را به خوبی بدهند و آشعار آنها را توسط هنرمندان و خوانندگان بزرگ و توانا گوش کرده ام 

پس هنرمندان عزیز هم مورد توجه تائب س رست صخا بوده اند و آنها هم باید به صخا توجه کنند 

و من نویسنده هستم و یک نویسنده برای بالا رفتن محتویات مقالاتش باید مطالعات زیاد داشته باشد باید عاشق و عارف و شاعر باشد باید اهل موسیقی و عاشق نوازندگی و آهنگ های خوب و بروز جهان باشد راستی در این دوره و زمانه چنین شخصی با همه این ویژگیها یکجا کجا سراغ دارید که برای عشق و علاقه اش قید تفریح و خوشگذرانی را زده است و تا این لحظه از نوجوانی و جوانیش نهایت استفاده را در راه ب معرفت و صداقت و ایمان برده است و تفریح او فقط کوهنوردی بوده است آنهم برای نیرو و انرژی گرفتن و سالم بودنش برای ادامه فعالیت و فداکاریش تا اینکه به هدف و مقصودش برسد و شاگردانش قوی و نیرومند بشوندبعد به استراحت و تفرح بپردازد زمانی که خیالش راحت شدکه دستهای غیب حاصل زحمتش را خوب قدر می دانند و ازسراسر دنیا توجه و عنایت می کنند و این یعنی به ثمر رسیدن درخت عشق و ازخودگذشتگی پس تا زمانی که خیالم از حمایت و همکاری راحت نشود به همین شیوه و روش ادامه خواهم داد 

من از آنجا که به لطف و عنایت خداوند شاعر و نویسنده هستم همه جوره بهانه برای جذب و جلب همه دارم تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش 

پس همه عزیزان را در سراسر جهان به حمایت و همکاری دعوت می کنم چون صخا حاصل زحمت یک عاشق است و متعلق به همه عزیزان دارد چون می خواهد به همه عزیزان ی ان سود برساند و برای قرض داران و دردمندان منفعت زیادی داشته باشد 

صخا مزد سخاوت های تائب   صخا محصول زحمت های تائب 

ازهمه مردم جهان زن و مرد و پیر و جوان انتظار و توقع بیشتری نسبت به دیگران دارم چون از همه به خداوند عاشق تر هستم چون می خواستم از همه بیشتر به خداوند نزدیک تر باشم پس در راه عشق بی نهایت تلاش شبانه روز کوشش تا به این هدف والا برسم 

چون از همه بیشتر به سالخوردگان توجه داشتم حتی بیشتر از فرزندان آنها عاشقشان بودم چون می دانستم دعای آنان مرا به خداوند نزدیک تر خواهد کرد 

از همه بیشتر به اموات فکر و تقریبا همیشه برمزار آن عزیزان حاضر بودم چون این مهم را در تمرکز فکرم موثر و مفیدتر می دیدم من شنبه و یکشنبه و دوشنبه و و چهارشنبه و پنج شنبه و برمزار اموات حاضر شدم و به نیت همه اموات جهان دعا  

و برای صخا به هروسیله و به هربهانه ای از خداوند خیر و برکت خواستم تا ضمن تقویت صخا در ابرسج برای همه روستاهای جهان یک صخا داشته باشم تا همه را گلستان کنم 

هیچ س رست کاری نمی تواند مدعی باشد که از تائب عاشق تر است چون کارهای تائب از عهده هیچ ی برنمی آید بدون حمایت و همکاری و با هزاران مشکل و نقطه ضعف سالها همت و تلاش تا اینکه حمایتها و همکاریهائی را جلب نمودم صبر و شکر جمیل به سبک وروش حضرت یعقوب و یوسف داشتم برای همین سوره یوسف را از همه بیشتر دوست داشتم و خواندم 

حمایت و همکاری صمیمانه آرزو و دعای من است (تائب)