روستای سناورد به همت مرحوم حاج قهرمان انصاری (که یکی از بزرگان وشخصیت های تأثیرگذار گذشته ی سناورد  و !!! !!! ی سال ها کدخدای سناورد بوده است) در سال 1355 از خانه ی فرهنگ روستایی !!! تی(شامل کود !!! تان وکتاب خانه)برخوردار بوده است.در این مرکز که یک خانم مسئول آن بود کودکان همه روزه تحت آموزش مربی قرار می گرفتند ولباس متحدالشکل داشتندوازغذای گرم نیز بهره مند می شدند.این مرکز درملک شخصی حاج قهرمان انصاری دایر شده بود وبعد از انقلاب بخش کتابخانه ی آن مدتی دایر بود ولی سپس تعطیل شد ومنحل گردید.اهمیت وجوداین خانه ی فرهنگ زمانی آشکار تر می شود که در آن سال ها بسیاری از روستاهای بزرگتر از سناورد فاقد چنین مرکزی بودند وهم اکنون نیزبا گذشت سال ها ی زیاد ،در سناورد چنین مرکزی وجود ندارد.