!!! نوری از صد ها  ستاره جهان را ترگ گفت باقلب !!!

چه !!! با غرق خون درشهر محراب به سمت مسکینان دارد نظاره

بدست صاحب عصری که حق است بلی درد فقیران باد  چاره

من نادان درماندم  خدایا بگیر جانم ببر زاینجا دوباره

                                                                                                         پور هاشمی خشکناب