من می خوام بهتون یدونه کلک خوب که رو دوستاتون می تونید انجام بدید یاد

بدم.

وسایل لازم:بیسکوییت لاکرمی-پنیر شور-

کار لازم:یکی از دوستاتون یا هرکی که با جنبه هست دعوت کنید خونتون یا

خودت برو خونشون یا....دوستتون باید تنها باشه و از کا شما باخبر

نشه.بیسکوییتارو در بیاریدو کرمشو وردارید.بجای کرم پنیر شور

بمالید.بیایدو به دوستتون تارف کنید.دوست شما ور می داره ومی

خوره.خودتون قیافشو ببینید..