پیام صادقیان که بعد از دوران افول در پرسپولیس از این تیم کنار گذاشته شد و در ادامه با حضور در نفت تهران و زیر نظر منصوریان به شرایط مناسبی دست یافته بود،در ادامه راهی ماشین سازی شدتا درتیم سابق پدری اش به دوران اوج بازگردد.