مهدی تاج از موافقت نهادهای مختلف با میزبانی جام جهانی فوتسال خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از آماده !!! فرم های مد نظر فیفا برای این میزبانی و دریافت رضایت کتبی نهادهای مرتبط با این میزبانی در کشور خبر داد .