آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد ، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشد و در انتظار بازگشت !!! ی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خا !!! تر می شود …
    آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …