نام کتاب مبانی ارتباطات جمعی / مولف : !!! سید محمد دادگران / قطع : !!! ی/

تعداد صفحات :220 / چاپ بیستم : 1394/ انتشارات فیروزه

این کتاب یکی از منابع اصلی درس ارتباطات جمعی است که در شش فصل

تالیف شده است